Kiedy masz możliwość zwrotu zakupionego towaru, a kiedy to prawo tracisz?

Zasady zwrotu zakupionego przez konsumenta towaru znacząco różnią się w zależności od formy, w jakiej dokonano zakupu. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W tym miejscu warto także wyjaśnić pojęcia umowy zawartej na odległość oraz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Przez umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem jednego lub wielu środków porozumiewania się na odległość (np. zakupy przez telefon, za pomocą sieci Internet). Z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa mamy do czynienia w przypadku obecności stron umowy, która zawierana jest w miejscu, który nie stanowi lokalu przedsiębiorstwa, np. w miejscu zamieszkania konsumenta. Nie należy także zapominać, iż do zastosowania przepisów dotyczących zwrotu produktów niezbędnym jest, aby drugą stroną transakcji z konsumentem był przedsiębiorca. Prawo zwrotu nie przysługuje zatem w przypadku dokonywania transakcji z inną osobą fizyczną (przykładowo: odkupienie biletu, czy sprzedaż używanych rzeczy przez Internet pomiędzy osobami fizycznymi). Transakcje pomiędzy osobami fizycznymi nie są objęte ochroną praw konsumenta.

Jak zatem skorzystać z prawa do zwrotu zakupionego towaru? Sprawa jest dość prosta – w ustawowym terminie 14 dni od dnia zakupu należy odesłać towar do przedsiębiorcy lub w tym samym terminie wystosować do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wówczas towar należy odesłać do przedsiębiorcy w terminie kolejnych 14 dni. Istotnym jest, że towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania. Co więcej, konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu na własny koszt. Jednakże w przypadku uznania zwrotu przez przedsiębiorcę, zwrotowi podlega także koszt wysyłki produktu do konsumenta równy najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez sprzedającego.

Pomimo zakupu produktu na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, istnieją kategorie produktów, które ze swojej natury nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku zakupienia ich przez konsumenta. Do produktów takich zaliczymy w szczególności rzeczy wykonane na specjalne zamówienie, takie jak ubrania szyte na miarę, czy grawerowana biżuteria.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku dokonania przez konsumenta zakupu w sklepie stacjonarnym. Przepisy prawa konsumenta nie nakładają w takim przypadku na sprzedawcę obowiązku umożliwienia dokonania przez kupującego zwrotu towaru w określonym okresie. Możliwość taka jest wyrazem tylko i wyłącznie dobrej woli sprzedającego, a zasady ewentualnego zwrotu regulowane są przez sprzedawcę w regulaminie działania sklepu.

Pojęcie zwrotu towaru należy także wyraźnie odróżnić od reklamacji. Ze zwrotem mamy bowiem do czynienia w przypadku rezygnacji z zakupionego pełnowartościowego towaru. Instytucja reklamacji natomiast dotyczy sytuacji, w której zakupiony towar jest niezgodny z umową, mówiąc potocznie – obarczony jest wadą.

Procedura reklamacji może przebiegać w oparciu o gwarancję udzieloną przez producenta lub przepisy regulujące rękojmię. Udzielenie gwarancji na nabywany produkt jest bowiem jedynie prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Ustawodawca stworzył zatem mechanizm ochrony praw konsumenta zbliżony do instytucji gwarancji, który przysługuje konsumentowi z mocy samego prawa oraz obciąża sprzedawcę (w przypadku gwarancji – producenta).

Istotnym jest, że zarówno w przypadku zwrotu produktów zakupionych poza siedzibą przedsiębiorstwa, jak i na podstawie gwarancji lub rękojmi, dokonanie zwrotu lub dochodzenie innych roszczeń możliwe jest jedynie w przypadku okazania przez konsumenta dowodu zakupu danego towaru. Warto zatem zachowywać paragony, gdyż nawet wyciąg z rachunku bankowego nie może służyć jako dowód zakupu danego towaru.

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Gdyni oferuje pomoc prawną także w zakresie ochrony praw konsumenta oraz prowadzi sprawy związane z roszczeniami rękojmianymi. Kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw związanych z prawami konsumenta. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji na stronie https://krpj.pl/specjalizacja/umowy-konsumenckie-umowy-frankowe/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.